ពិព័រណ៍

ឆ្នាំ ២០១៩ INDOWATER JAKART

អាយ៉ងឆ្នាំ ២០១៨

អាយ៉ងឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំ ២០១៧ អាល្លឺម៉ង់

ឆ្នាំ ២០១៧ ឥណ្ឌូនេស៊ីស៊ូរ៉ាបាយ៉ា

ឆ្នាំ ២០១៩ INDOWATER JAKART

WETEX 2018

ទឹកឆ្នាំចិន CHINA SHANGHAI